Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) behoort tot de zogenaamde derde generatie gedragstherapieën en combineert een aantal acceptatie- met gedragsmatige technieken. ACT is warm en empathisch, maar tegelijkertijd ook zeer directief en efficiënt. ACT heeft zijn nut bewezen in de behandeling van diverse, psychische problemen.

Inhoud van de opleiding:

Psychisch lijden is alom aanwezig. Taalprocessen zitten ons vaak in de weg. In deze opleiding wordt kort ingegaan op het theoretisch kader van ACT om vervolgens zeer praktisch in te gaan op de zes ACT-componenten: accepteren wat niet veranderd kan worden, afstand nemen van blokkerende gedachten, met aandacht in het hier en nu blijven, vanuit het besef dat je meer bent dan wat je denkt en voelt (zelf-als-context), toegewijd handelen in de lijn van wat écht belangrijk is in het leven: de waarden.

Eens de afzonderlijke ACT componenten onder de knie zijn wordt er ingezet op het flexibel toepassen van de verschillende technieken op het geëigende moment: kijken vanuit een functionele bril en die interventie inzetten om dat specifieke proces op gang te brengen. Inspiratie is het therapeutisch werk van Robyn Walser

Werkwijze:

De theoretische uiteenzettingen zijn doorspekt met voorbeelden uit de praktijk (metaforen, verhalen en beeldmateriaal). Deelnemers krijgen de gelegenheid om een aantal ACT-technieken aan den lijve te ondervinden en worden uitgenodigd om een aantal technieken toe te passen in real play en andere actieve werkvormen.