Privacy

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Psychologennet hecht groot belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en we verwerken je persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd kan worden.

Alle psychologen binnen Psychologennet houden zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als cliënt hebt (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door jouw persoonlijke psycholoog en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

a) Psychologische begeleiding

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd, en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Een aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van jouw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt; tenzij je natuurlijk een factuur op naam vraagt.

Bepaalde gegevens kunnen ook worden opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van een eerste afspraak en het maken van een account in onze online zelfhulpmodules. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de psycholoog voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden. Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot jouw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot jouw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

b) Loopbaanbegeleiding met VDAB-loopbaancheques

De persoonsgegevens verzameld doorheen de loopbaanbegeleiding worden enkel gebruikt in het kader van de loopbaanbegeleiding. Je loopbaanbegeleider inventariseert jouw loopbaanvraag en bewaart de overeenkomst van de loopbaanbegeleiding, het deelnamebewijs en een kopie van jouw POP in een dossier. Conform de bepalingen in de overeenkomst voor loopbaanbegeleiding zal jouw dossier na het aflopen van de begeleiding bewaard worden door de mandaat-houder Ellen Excelmans; dit tot 10 jaar na het einde van het mandaat van het loopbaancentrum.

De verwerkersovereenkomst die het loopbaancentrum moet ondertekenen, bevat verdere afspraken rond gegevensbescherming in het kader van loopbaanbegeleiding. Op vraag kan je de verwerkingsovereenkomst inkijken.

c) KMO-portefeuille

Voor een KMOp dossier worden conform de bepalingen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen volgende documenten bewaard: het bewijs van inschrijving of de overeenkomst voor de dienstverlening, de aanwezigheidslijst en een kopie van het vormingsattest. Deze documenten worden bewaard tot 10 jaar na de startdatum van de opleiding.

Delen van gegevens

a) Psychologische begeleiding

De gegevens die we van jou verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van je gezondheidszorg met de psychologen met wie je een behandelrelatie hebt. Enkel indien je een behandelrelatie aangaat met een psycholoog, zal hij of zij ook effectief inzage hebben tot jouw gegevens.

Indien je je geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal gedeeld met andere zorgverleners met wie je een behandelrelatie hebt. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor je behandeling door een andere zorgverlener.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met het InterMutualistisch agentschap (I.M.) of je eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten het OCMW of een andere instantie die instaat voor de betaling.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

b) Loopbaanbegeleiding met VDAB-loopbaancheques

VDAB kan bij een kwaliteitscontrole van het loopbaancentrum je dossier controleren op de aanwezigheid van alle vereiste documenten: de overeenkomst van de loopbaanbegeleiding, het deelnamebewijs en het POP.

c) KMO-portefeuille

Om de 5 jaar doorloopt Ellen Excelmans een audit voor de KMO-portefeuille. De auditor kan de inhoud van ad random geselecteerde KMOp dossiers controleren.

Je rechten als cliënt

a) Psychologische begeleiding

Je hebt het recht op inzage van jouw eigen persoonsgegevens. Je kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan je ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor je gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in je dossier kan je richten aan jouw psycholoog. Bij vragen of klachten kan je ook steeds bij jouw psycholoog terecht.

Indien je een inbreuk vermoedt op de verwerking van je persoonsgegevens en je psycholoog kan geen uitsluitsel bieden, heb je de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

b) Loopbaanbegeleiding met VDAB-loopbaancheques

Bij vragen of klachten richt je je best in eerste instantie tot je loopbaanbegeleider. Je kan ook een klacht indienen bij de ombudsdienst van Psychologennet of bij de VDAB via hun website. Als derde mogelijkheid kan je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst via het klachtenformulier op de website of het gratis nummer 1700.